ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖