เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่