เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรับแบบพิมพ์ ยื่นต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565