การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล!!📣📣
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติอปท.ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา