ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕