ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕