ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๕