โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้นำหลักธรรมและหลักคุณธรรม จริยธรรมไปเป็นแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคีและเสียสละรวมถึงปฏิบั ติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข