เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบปะปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง บ้านสันป่าบง หมูที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)