การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลสันป่าม่วง

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลสันป่าม่วง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลสันป่าม่วง ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการจากหลายภาคส่วน รวมถึงบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้แทนจากโรงพยาบาลพะเยา สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อนาลโย ประธาน อสม. ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทราบสถานการณ์ทางการเงินของกองทุนฯ และร่วมพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เพื่อจัดทำโครงการด้านสุขภาพสำหรับพี่น้องชาวตำบลสันป่าม่วงต่อไป