กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วงเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประเด็น (๑) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (๒) การปรับปรุง/ทบทวน/โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๓) การได้รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จาก สนง. ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในระดับ A (๔) การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

ในการนี้ นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป