โครงการพิชิตใจ พิชิตพุง มุ่งสู่สุขภาพ ปี 2565

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล!!📣📣
.
วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.
นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง
มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพิชิตใจ พิชิตพุง มุ่งสู่สุขภาพ ปี 2565 ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสังคมที่ดีขึ้นตามเป้าหมายของตนเอง
ในกลุ่มเป้าหมายพนักงานในเทศบาลตำบลสันป่าม่วง
.
โดยจัดให้มีการประเมินสุขภาพก่อนและหลังการดำเนินการ วัดผลโดยการชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตและวัดรอบเอว และมีแบบเป้าหมายในการพิชิตใจตนเองเพื่อสุขภาพที่ดี สอดคล้องกับกิจกรรมทางกายที่ตนเองจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
.
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ คือ การลงทะเบียนและกำหนดเป้าหมายให้กับตนเองในการพิชิตใจตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไปตามระยะเวลาดำเนินโครงการ