การสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวเพื่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕

                         ด้วยเทศบาลตำบลสันป่าม่วง มีแผนงานดำเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ประเภทสุนัขและแมวในตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ระยะที่ ๒) ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๘

                       ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลสุนัขและแมวที่จะเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ดูแลสัตว์มาลงทะเบียน เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศาลาอเนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019  และเน้นยำให้ประชาชนมาลงทะเบียนตามกำหนดการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสุนัขและแมว เนื่องจากการฉีดวัคซีนจะยึดตามสุนัขและแมวที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏดังรูป