การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ตำบลสันป่าม่วง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง
นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ตำบลสันป่าม่วง ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการจากหลายภาคส่วน รวมถึงบุคคลภายนอก ได้แก่ ประธาน อสม. ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้การดำเนินงานควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปตามแนวทางและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางการรับมือกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่แสดงอาการและแพทย์ให้รักษาตัวและสังเกตอาการที่บ้าน Home Isolation (HI) โดยทั้งนี้ให้ผู้นำชุมชนไปประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนได้รับทราบถึงปัญหาและการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วงต่อไป