การป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง เป็นประธานในการประชุมการป้องกันไฟป่าในพื้นที่บริเวณวัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พร้อมกับปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ ในการนี้มีคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลสันป่าม่วง และ ตำบลบ้านสาง รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาคม ผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมในประเด็น(1) การกำหนดแนวทางในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่โดยเพาะพื้นที่เสี่ยงในการเกิดภัยในพื้นที่ที่สำคัญ เช่นพื้นที่วัดอนาลโยทิพยาราม พื้นที่บ้านแม่ต๋อมใน หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 และบ้านผาช้างมูบ หมู่ที่ 1 ตำบลสันป่าม่วง รวมถึงพื้นที่ข้างเคียงคือ ตำบลบ้านสางและบ้านต๋อมและบ้านต๊ำ (2) กำหนดพื้นที่ในการดำเนินการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ (3) กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ภายใต้สโลแกน “พะเยาฟ้าใส ไร้หมอกควัน” ณ วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

กิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ภายใต้สโลแกน “พะเยาฟ้าใส ไร้หมอกควัน” ณ วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา