แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤตมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

แนวทางการดำเนินการ

ผังขั้นตอน

แบบฟอร์ม

การดำเนินการ