รายงานการประชุม

– รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

–  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

–  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

–  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

– รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562

–  รายงานการประชุมสภาเทศตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

–  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

 – รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

 -รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

 -รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

 -รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 – รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

 – รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี  2563

– รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วงครั้งแรก 

 -รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

  -รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

 – รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2พ.ศ. 2564

 – รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564

 – รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี2564

 – รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ปี2565