ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

–  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง  สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และกำหนดสมัยประชุม สมัยแรกของ   ปี พ.ศ.2562

–  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

–  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562และกำหนดสมัยประชุม  สมัยแรกของปี พ.ศ.2563

–  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

–  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

–  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562

–  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

–  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดสมัยประชุม สมัยแรกของปีพ.ศ.2564

–  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

 – ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563

 – ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

 – ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

 – ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง  เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุม สมัยแรกของปี พ.ศ.2565

 – ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕